Britta Marakatt-Labba & Tomas Colbengtson

Gryning / Luejie / Iđit guovssu
27 oktober - 2 december 2018
Recensioner: Dagens Nyheter, Konsten.net, Omkonst.se

Efter nästan 3 år sedan senaste utställningen är nu Britta Marakatt-Labba och Tomas Colbengtson tillbaks med utställningen "Gryning / Luejie / Iđit guovssu" på Galleri Helle Knudsen. Britta och Tomas arbetar med konst som utgår från den samiska historien, formtänkande, mönster och färger, där hantverket är en mycket viktig del av verkets tillblivande, sprungen ur en samisk tradition. Konstnärerna fokuserar på ett aktuellt problem, en gemensam samisk historia och samtid, skildrat med starka bilder utförda med broderi, på papper, glas eller metall.

Britta Marakatt-Labba

Britta Marakatt-Labba är född 1951 och uppvuxen i en renskötarfamilj i Lainiovuoma sameby. Hon började konstnärsbanan 1979 efter avslutade studier vid Konstindustriskolan i Göteborg. Tidigt engagerade hon sig tillsammans med andra samiska nyutbildade konstnärer för uppbyggnad och bildande av en samisk konstnärsorganisation.

 

Idag bor och arbetar Britta i Övre Soppero och har varit aktiv konstnär i över 30 år. Britta har deltagit i många samlings- och separatutställningar i både Sverige och internationellt och har haft utsmyckningsuppdrag för ett flertal offentliga institutioner. För sin konst har hon fått motta både utmärkelser och kulturpriser. Bland annat Illis quorum (2017). I våras visade hon sitt 24 meter långa broderi ”Historia” på Documenta 14 i Kassel 
som fick stor uppmärksamhet. 

 

Brittas broderier är miniatyrvärldar formade med nål och tråd. De innehåller scener ur vardagen, politiska reflektioner och berättelser om samisk kultur och historia. Den storslagna naturen och det gnistrande vinterlandskapets vita snö är ständigt närvarande.

Tomas Colbengtson

Tomas Colbengtson är född 1957 och uppvuxen i Björkvattnet, Tärnaby.1998-2008 var han Resident Artist vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och numera arbetar han utöver sin konstnärliga praktik även som adjunkt i grafik på Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design i Stockholm, där han själv även har en masterexamen i måleri 1991. Tomas har arbetat som konstnär i över 25 år och har haft ett stort antal utställningar i Sverige och internationellt. 

Tomas konst bygger på minnen, sin egen uppväxt i en liten samisk by i fjällen och dagens situation för urfolk. Han arbetar med grafik, måleri och glas som han formar till sitt eget uttryck som ofta reflekterar över historiska och moderna sociala fenomen. Konsten genomspeglar erfarenheter som språk och religionsförbud, rasbiologisk forskning, skambeläggning av joik och andra metoder som ofta används av statsmakter för att skaffa kontroll över urfolk och tillhörande landområden.
 

 

Exhibition with Britta Marakatt-Labba and Tomas Colbengtson at Galleri Helle Knudsen on October 27th - December 2nd 2018
 

>> Exhibition opening: 27th of October at 12-4 pm

 

After almost 3 years since the last exhibition, Britta Marakatt-Labba and Tomas Colbengtson are back with the exhibition “Gryning / Luejie / Iđit guovssu” (“Dawn”) at Galleri Helle Knudsen. Britta and Tomas work are based on Sami history, design, patterns and colors, where the craft is a very important part of the creative process, sprung from a Sami tradition. The artists focus on a current problem, a common Sami history and present, depicted with strong images made with embroidery, on paper, glass or metal.

 

Britta Marakatt-Labba

Britta was born in 1951 and raised in a reindeer herding family in Lainiovuoma Sami village. She started her artist career in 1979 after completing studies at the Art Industrial School in Gothenburg. Early she engaged with other newly educated Sami artists for the construction and formation of a Sami artist organization.

 

Today Britta lives in Övre Soppero and has been active as an artist for over 30 years. Britta has participated in many collective and individual exhibitions in both Sweden and internationally and has made artwork for a number of public institutions. For her art, she has received both awards and cultural prizes including Illis Quorum (2017). This spring she showed her 24-meter-long embroidery "History" at Documenta 14 in Kassel which attracted much attention.

 

Britta’s embroideries are miniature worlds shaped with needle and thread. They contain scenes from everyday life, political reflections and stories about Sami culture and history. The magnificent nature and the white snow of the sparkling winter landscape are constantly present.

Tomas Colbengtson

Tomas was born in 1957 and grew up in Björkvattnet, Tärnaby. In 1998-2008 he was a Resident Artist at the Royal Institute of Technology in Stockholm. Now he, in addition to his artistic practice,  works as an assistant professor of graphic arts at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm, where he himself also holds a master's degree in painting in 1991. Tomas has worked as an artist

Tomas's art is based on memories, his own childhood in a small Sami village in the mountains and today's situation for indigenous peoples. He works with graphics, painting and glass that he designs into his own expression that often shows a historical and modern social phenomena. His art reflects experiences such as language and religious prohibition, racial biology research, shambles of yoiking

and other methods commonly used by state forces to gain control over indigenous peoples and associated lands.

Galleri Helle Knudsen

Stora Gungans väg 11, 122 31 Enskede

Stängt för sommaren. Välkommen åter 20/8!

Mail: info@gallerihelle.com

Telefon: 08-661 06 84

Alla kontaktuppgifter

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle